Sallar Kisfewar Rana Ko Wata

kisfewar rana da wata: rana na kisfewa, ta yadda haskenta zai gushe gabadayanshi ko sashensa, shima wata kan kisge, sashen haskensa ko gabadayansa na ...