Kiran Sallah Da Iqama

kiran sallah: shine shela da shigar lokacin sallah, da wata siga kebantatta. Koyi yadda ake kiran sallah da tayar da ikama. Koyi ayyukan sallah tun da ...