Rukunan Azumi Da Abubuwan Da Suka Halatta, Da Waxanda Ake So, Da Waxanda Ake Qi, Da Waxanda Suke Vata Shi.

azumi na da rukunnai da ya wajaba kowanne musulmi ya sansu saboda kada azuminsa ya baci, kamar yadda yake da abubuwan da aka halatta a cikinsa da sani ...