Hukunce-hukuncen aikin hajji da umara

Hajji shine nufatar makka a wani kayyadajjen lokaci domin gabatar da wasu ibadu sanannu, rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci, yana wajaba so daya ...