Liman Da Koyi Da Liman

Wanene ya fi cancanta da jagoranci a sallah da waninta? Liman da Mamu na kowanne na da inda aka umurce shi da tsayawa, hakanan mata. Akwai hukunce-hu ...