Aikin Hajji Da Talbiyya

Nusuki shine dukkanin aikin da mahajjaci ko mai umura ke yi da nufin ibada. Nusuki kala uku ne: Tamattu'I, Qirani da Ifradi. Menene Talbiya kuma ya a ...